Σύνταξη Εκτύπωση
Α.Π. 1429/2004,ΔΕΝ 50.221 Αντισυνταγματική διάκριση φύλου (όρια ηλικίας)
Α.Π.833/2005 Τμ.Α ΝοΒ53.1362 Σύνταξη μελών οικογένειας ασφαλισμένου, που έχει καταδικαστεί και δεν έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης
ΔΕΝ 50.1505 άρθρο Ελ.Καβαλιέρου Σύνταξη διαζευγμένων
ΔΕΝ 60.287 ,Ν.3232/2004 Ο νέος ασφαλιστικός νόμος ( συνταξιοδότηση διαζευγμένων)
ΔΕΝ 60.465 Ν.3232/2004,άρθρο Γ.Ψηλού Σύνταξη διαζευγμένης
Διοικ.Εφ.Θεσ.1019/2004,Αρμενόπουλος 2005.1112 Συνταξιοδότηση χήρας αν ο θάνατος συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο 24 μηνών από την τέλεση του γάμου
Περ. Αγώνας της Γυναίκας Τευχ.77.σελ.21,άρθρο Α.Κοντοθανάση Συνταξιοδότηση επιζώντος συζύγου λόγω θανάτου του συζύγου (πριν από 24 μήνες την τέλεση του γάμου)
ΣτΕ Ολ. 1467/2004 ,Δελτίο Επίκαιρης Σημαντικής Νομολογίας Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,Δελ. 11 .2004 Συνταξιοδότηση χήρου

Άδειες
ΔΕΝ 61.1652 Γονική άδεια ανατροφής (συγκεντρωτική νομοθεσία)
Δ.Ευρ.Κ.14.4.2005 (υπόθ.519.2003) Αρμενόπουλος 2005.1658 Γονική άδεια, διάκριση από άδεια μητρότητας
Δ.Ευρ.Κ. 18.3.04 (υπόθ.342.2004),ΔΕΝ 34.1463 Άδεια μητρότητας και άδεια αναψυχής
Ν.3258/2004, ΔΕΝ 40.1715 Άδεια μητρότητας δικαστικών λειτουργών
ΣτΕ 3216,2003,ΔΕΝ.59.1645 Άδεια μητρότητας δικαστικών λειτουργών

Αναπαραγωγή
Digesta 2005.120 άρθρο Γ.  Κουμάντου Το Οικογενειακό Δίκαιο ως σημείο αναμέτρησης,
Α.Π.14/2004,ΝοΒ 53.52,ΕΔ 45.1314 Συναίνεση σε ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση στο πλαίσιο συμβίωσης χωρίς γάμο .
Α.Π.14/2004, ΝοΒ 53.52,ΕΔ 45,1314,Αναγνώριση πατρότητας, ελεύθερη συμβίωση, τεχνητή γονιμοποίηση
Αρμενόπουλος 2004.977 άρθρο Καλ.Παντελίδου Ζητήματα του νέου θεσμού της παρένθετης μητρότητας,
Αρμενόπουλος 2004.1233,άρθρο Μαριάνου Καράση Η κρίση του Οικογενειακού Δικαίου μετά τον Ν.3089.2002 Για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή  
Αρμενόπουλος 2005.669,άρθρο Ε.Κουνουγέρη Μανωλεδάκη Για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Αρμενόπουλος 2005.829,άρθρο Μαριάνου Καράση Το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Ν.3089/2002,Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
 
Αποζημίωση λόγω θανάτου τέκνου, συζύγου κ.λ.π.
Α.Π. 1586/2002,τμ.Δ, ΕΔ 45.1025 Αποζημίωση συζύγου σε διάσταση σε περίπτωση θανατώσεως του συζύγου
Α.Π. 3/2004,ΕΔ 45.385 Αποζημίωση συζύγου και τέκνων από  τον ακύρως εργαζόμενο θανατωθέντα αλλοδαπό σύζυγο.
Εφ.Αθ.2271/2003 ΕΔ 45.1058 Αποζημίωση γονέων λόγω θανάτου τέκνου

Εφ.Αθ. 7277 - 2003 - Αδικοπραξία - Θανατος τέκνου - αξίωση μητέρας για στέρηση διατροφής

Αποκτήματα
Α.Π.944/2003,ΕΔ 45.1608 Συμμετοχή στα αποκτήματα
Α.Π.63/2005 Τμ.Ζ, ΝοΒ 53.1278 Αποκτήματα ως βάση διαπραγμάτευσης σε συναινετικό διαζύγιο
Δικαιόραμα 2005.41,άρθρο Στ.Γρύλλη, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
ΕΔ 46.350,Γνωμοδότηση Γ.Διαμαντόπουλου, Ανταγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα επί αγωγής διαζυγίου
Εφ.Θεσ.601/2005,ΝοΒ 53.1119, Συμμετοχή στα αποκτήματα
Εφ.Αθ. 145/2003,ΕΔ 46.190 Αποκτήματα, αύξηση περιουσίας υπόχρεου συζύγου
Πολ.Πρ.Αθ.778/2004,Επικαιρότητα,Νομολογία Αποκτήματα, μη ανάλογη εφαρμογή σε ελεύθερη συμβίωση

 

Αποπλάνηση
Α.Π.96/2004,Τμ.ΣΤ,ΕΔ 45.1531,Στοιχεία εγκλήματος αποπλάνησης παιδιού .

Ασφάλιση
ΔΕΝ 60.369,άρθρο  Αριστ.Αναγνώστου Δεδούλη Η προσαρμογή του ασφαλιστικού  συστήματος στις δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές

Γάμος
ΕΔ.46/653,άρθρο Ευ.Κουτσίδου  Γαμικές διαφορές, Διεθνής δικαιοδοσία, Αναγνώριση αποφάσεων
Α.Π. 1165/2004 Τμ.Ζ ,ΕΔ 46.100 Επώνυμο. Χρησιμοποίηση από τη σύζυγο του επωνύμου του συζύγου
Συνήγορος του Πολίτη Πόρισμα 21780.04 2.1/15.12.2004 Digesta 2005.152,Κύρος γάμου μεταξύ έλληνα και αλλοδαπής

Γενετήσιος προσανατολισμός
Ν.3304/2005,ΔΕΝ 61.257 Ίση μεταχείριση στην εργασία ανεξαρτήτως φυλετικής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Διαζύγιο
Α.Π. 566/2003 ,Τμ.Ζ, ΕΔ 45.1367,Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη του ανυπαίτιου συζύγου
Α.Π. 760/2004 Τμ.Ζ ,ΕΔ 46.416 Διαζύγιο λόγω τετραετούς διάστασης, Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος 
Α.Π.813/2004 Τμ.Ζ, ΕΔ 45.1618,Διαζύγιο λόγω τετραετούς διάστασης, έννοια διάστασης
Α.Π.1504/2003 Τμ.Ζ. ΕΔ 45.414 Διαζύγιο λόγω τετραετούς διάστασης Έννοια  διάστασης, έστω και αν οι σύζυγοι συνεχίζουν να ζουν στην ίδια οικία, σε χωριστούς  χώρους.
Α.Π. 1506/ 2003,ΕΔ 45.414 Άσκηση χωριστά αντιθέτων αγωγών διαζυγίου. Το δικαστήριο ερευνά  και τις δύο
ΑΠ 1563/2002 Τμ.Ζ, ΕΔ 45.1034 Συρροή λόγων διαζυγίου
Εφ.Αθ.1461/2004 ,ΕΔ 46.198, Χρόνος άσκησης ανταγωγής διαζυγίου
Εφ.Αθ.7130/2003,ΕΔ 45.500,Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπού δικαστηρίου που αφορά διαζύγιο
Εφ.Θεσ. 2033/2003 Αρμενόπουλος 2006.1048,Αγωγή διαζυγίου, επιτρέπεται η άσκηση ανταγωγής

Διατροφή
Α.Π.166/2004,Τμ.Γ.,ΕΔ 45.1045.Επιδίκαση οικογενειακής στέγης στον επιζώντα σύζυγο
Α.Π.272/2004 ,Τμ. Ζ, ΕΔ 46.419 Διατροφή συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου. Μέτρο διατροφής
Α.Π.3/2004,ΕΔ 45.385.Διατροφή συζύγου και τέκνων από τον ακύρως εργαζόμενο αλλοδαπό σύζυγο
Α.Π.217/2003,Τμ.Α.ΕΔ 45.419.Διατροφή στον ανιόντα από κατιόντα πέραν της μερίδος του.
Α.Π.8716/2004,Τμ.Ζ.ΕΔ 45.1464 Διατροφή συζύγου, απρόσοδη περιουσία υπόχρεου, υποχρέωση κληρονόμων υπόχρεου
Α.Π.868/2004,Τμ.Ζ.,ΕΔ 45.1620,Διατροφή συζύγου ,πότε υπάρχει απορία του δικαιούχου διατροφής, ένσταση ηλικίας δικαιούχου
Εισήγηση Σίτσας Σφανδού Κιμινού Γ.Γεν. ΕΕΝ Εξασφάλιση της καταβολής της επιδικασθείσας διατροφής
Εφ.Αθ.1723/2003 ΕΔ 45.848 Διατροφή συζύγου, ακόμη και αν ο δικαιούχος σύζυγος έχει περιουσία την οποία μπορεί να ρευστοποιήσει
Εφ.Αθ.5956/2003.ΕΔ 45.519 Διατροφή συζύγων μετά το διαζύγιο. Διατροφή για το παρελθόν
Εφ.Πειρ.951/ 2004,ΕΔ 46.199 Διατροφή συζύγου. Δεδικασμένο ως προς την εύλογη αιτία διάσπασης της έγγαμης σχέσης

 

Εγκυμοσύνη
Α.Π. 37/2004,Τμ.Β2,ΔΕΝ 60.963 Δυσμενής διάκριση φύλου εξαιτίας εγκυμοσύνης ή μητρότητας
Α.Π. 1221/2004,ΔΕΝ 61.216 Προστασία εγκύων, σπουδαίος λόγος καταγγελίας, έννοια ανωτέρας βίας
Α.Π. 37/2004 Τμ.Β2,ΕΔ 45.777 Δυσμενής διάκριση φύλου εξαιτίας εγκυμοσύνης
Α.Π.1221/2004 Τμ.Β ΕΔ 46.126 Καταγγελία σχέσεως εργασίας εγκύου
Α.Π. 1641/2003 Τμ.Β2 ΕΔ 45.716 Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης δυνατή και σε κυοφορούμενο
Εφ.Αθ. 2729/2004,ΕΔ 46.239 Καταγγελία άκυρη λόγω ενδεχόμενης μείωσης απόδοσης στην εργασία λόγω εγκυμοσύνης

Ελεύθερη συμβίωση
Digesta 2005.120, άρθρο Γ.Κουμάντου,Το Οικογενειακό Δίκαιο ως σημείο αναμέτρησης
Α.Π.14/2004,ΝοΒ 53.52 Συναίνεση σε ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση στο πλαίσιο συμβίωσης χωρίς γάμο
Α.Π. 14/2004,ΕΔ 45.1314 Αναγνώριση πατρότητας, ελεύθερη συμβίωση, τεχνητή γονιμοποίηση
Πολ.Πρ.Αθ.778/2004,ΕΔ 45.920 Αποκτήματα, όχι σε εξώγαμη συμβίωση

Επιμέλεια-Επικοινωνία τέκνων
Α.Π. 581/2003 Τμ.Ζ,ΕΔ45.1029 Ανάθεση γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνου, συνεκτιμάται ή γνώμη του τέκνου
Α.Π. 7/2004,ΕΔ 45.705 Τα πράγματα που ανήκουν σε πρόσωπα που τελούν υπό γονική μέριμνα εξαιρούνται από χρησικτησία
Εφ.Πειρ. 846/2004,ΕΔ 46.502Διαδικασία ρύθμισης  γονικής μέριμνας ανηλίκου, πραγματογνωμοσύνη , επικοινωνία δικαστή με τέκνο
Διατ.Εισ.Εφ.Θεσ. 96/2005 Αρμενόπουλος 2005.1458 Επικοινωνία γονέα. Μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση
Εφ.Αθ.1457/2004, ΕΔ 45.836 Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς για επιμέλεια ανηλίκου
Εφ.Αθ.1804/2004, ΕΔ45.1692 Δικαίωμα επικοινωνίας ανιόντων με ανήλικο

Ηλικία
Ν.3304/2005,ΔΕΝ 61.257 Ίση μεταχείριση στην εργασία ανεξαρτήτως φυλετικής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
Α.Π. 1429/2004,ΔΕΝ 50.221 Αντισυνταγματική διάκριση φύλου (όρια ηλικίας)

 

Ίση μεταχείριση στην εργασία΄
Α.Π. 130/2005 Τμ.Β2 ΕΔ 46.791 Όχι διάκριση φύλου στο οικογενειακό επίδομα ΔΔΔΔ  ΚΤΕΛ
Α.Π. 1111/2003 Τμ.Β.ΕΔ 46.143 Ίση μεταχείριση εργαζομένων λόγω φύλου μόνο για τις οικιοθελείς παροχές
Α.Π. 296/2004 Τμ.Β1,ΕΔ 46.780 Οικογενειακή παροχή Ν.2470.97 Δεν δικαιούνται διαζευγμένοι χωρίς παιδιά
Δ Ευρ.Κ 10.3. 2005,(υπόθ.196.2002) Διάκριση λόγω φύλου η μη ένταξη έκτακτου στο μόνιμο προσωπικό 
Εφ.Αθ.1373/2004 ΕΔ 46.551 Ισότητα αμοιβών, πότε δικαιολογείται η ανισότητα
Ν.3304/2005,ΔΕΝ 61.257 Ίση μεταχείριση στην εργασία ανεξαρτήτως φυλετικής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Κληρονομία
Α.Π.766/2004 Τμ.Γ., ΕΔ 46.454 Αποκλεισμός συζύγου από κληρονομικό δικαίωμα

Παρενόχληση
Μον.Πρ.Θηβών 278/2004,ΕΔ 46.934 Τηλεφωνική παρενόχληση προσώπου
Α.Π. 912/2004 Τμ.Ε .ΕΔ 43.1565 Προσβολή γενετικής αξιοπρέπειας
Μον.Πρωτ. Αθήνας 1962/2003, ΔΕΝ 59,1599 Σεξουαλική παρενόχληση εργαζόμενης

Μον. Πρωτ. Θεσ/νίκης 1936/2005 Αρμενόπουλος 2005,1423 Σεξουαλική παρενόχληση εργαζόμενης

Οίκος ανοχής
Μον.Πρ.Θεσ.23669/2004,Αρμενόπουλος 2006.852 Οίκος ανοχής, μίσθωση

Πατρότητα
Α.Π.14/2004,ΝοΒ 53.52,ΕΔ 45.1314.Αναγνώριση πατρότητας, ελεύθερη συμβίωση, τεχνητή γονιμοποίηση
Α.Π.62/2005 Τμ.Ζ,ΝοΒ 53.1276 Δικαστική αναγνώριση πατρότητας

Πολύτεκνοι
Α.Π.3503/2004,Τμ.Γ ,NoB 53.771.Μετάθεση δημοσίου υπαλλήλου, μέλους πολύτεκνης οικογένειας

Πρόσληψη στο Δημόσιο
ΣτΕ 622/2004 -Digesta 2005.59,Πρόσληψη στο Δημόσιο, ποσόστωση, θεμιτός ο τρόπος περιορισμού του αριθμού των γυναικών
ΣτΕ 2905/2003 -Digesta 2005,65 Πρόσληψη στο Δημόσιο Ποσόστωση

Σύνταξη
Α.Π. 1429/2004,ΔΕΝ 50.221 Αντισυνταγματική διάκριση φύλου (όρια ηλικίας)
Α.Π.833/2005 Τμ.Α ΝοΒ53.1362 Σύνταξη μελών οικογένειας ασφαλισμένου, που έχει καταδικαστεί και δεν έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης
ΔΕΝ 50.1505 άρθρο Ελ.Καβαλιέρου Σύνταξη διαζευγμένων
ΔΕΝ 60.287 ,Ν.3232/2004 Ο νέος ασφαλιστικός νόμος ( συνταξιοδότηση διαζευγμένων)
ΔΕΝ 60.465 Ν.3232/2004,άρθρο Γ.Ψηλού Σύνταξη διαζευγμένης
Διοικ.Εφ.Θεσ.1019/2004,Αρμενόπουλος 2005.1112 Συνταξιοδότηση χήρας αν ο θάνατος συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο 24 μηνών από την τέλεση του γάμου
Περ. Αγώνας της Γυναίκας Τευχ.77.σελ.21,άρθρο Α.Κοντοθανάση Συνταξιοδότηση επιζώντος συζύγου λόγω θανάτου του συζύγου (πριν από 24 μήνες την τέλεση του γάμου)
ΣτΕ Ολ. 1467/2004 ,Δελτίο Επίκαιρης Σημαντικής Νομολογίας Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,Δελ. 11 .2004 Συνταξιοδότηση χήρου

Στρ. θητεία
Δ.Ευρ.Κ.11.3.2003,υπόθ.186.01,Στρατιωτική θητεία. Μη εφαρμογή της αρχής ισότητας των φύλων

Υιοθεσία
Α.Π.701/2003, ΕΔ 45.177,Θάνατος υιοθετούντος πριν από την έκδοση της απόφασης για την υιοθεσία.
Αρμενόπουλος 2005.839,άρθρο Ν.Δ.Ψούνη, Η ηλικία του υιοθετούντος επί υιοθεσίας ενηλίκου